Stanovy občianskeho združenia

Článok 1
Názov a sídlo

1.1. Názov občianskeho združenia: NAŠA OBEC – DEDINA

1.2. Sídlo občianskeho združenia: Vrbov 279, 059 72 VRBOV

Článok 2
Ciele

2.1. Cieľom združenia je zvýšiť informovanosť a záujem občanov obcí Vrbov a Tvarožná, ako aj blízkeho okolia o život, kultúrne a športové podujatia v týchto obciach, určené prioritne pre mladých ľudí. Spoluprácou so školami ako aj ďalšími združeniami v týchto obciach podporuje ich vzájomnú kooperáciu a dáva priestor každému ich žiakovi a členovi na sebarealizáciu. Združenie realizuje vydávanie regionálnych novín a iných periodik, kde môže prispievať každý študent, obyvateľ a prípadne aj členovia iných združení v okolitých obciach. Spolupodieľa sa na realizácií kolektívnych a individuálnych aktivitách rozvíjajúcich tvorivé schopnosti detí a mládeže. Cieľom združenia je aj zavedenie v reálnej praxi a živote lokálne platidlo GROŠ medzi členmi združenia ako komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou (aktuálnou menou), ktorú (GROŠ) budú používať členovia združenia medzi sebou ako doplnkovú menu, ekvivalent jednotky a prostriedok na výmenu tovaru a služieb, rozvoj obchodu medzi členmi združenia NAŠA OBEC – DEDINA. GROŠ bude pre členov združenia NAŠA OBEC – DEDINA slúžiť najmä ako prostriedok výmeny, zúčtovacia jednotka a uchovávateľ hodnoty.

2.2. Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

  • vydávať periodickú, neperiodickú tlač, literatúru a iné tlačoviny,
  • spoluorganizovať kultúrne, vedomostné, športové a iné aktivity podporujúce rozvoj zručností, tvorivosti, umenia a sebauvedomenia vo vzťahu ku spoločenským problémom, pre členov aj širokú verejnosť,
  • spolupracovať a poskytovať možnosť aktívne sa zapájať do podujatí združenia zdravotne znevýhodnenej mládeži a sociálne slabším deťom a mládeži,
  • organizovať predaj časopisu a inej tlače, darčekových a upomienkových predmetov pre účely združenia, po dohode členov združenia i pre charitatívne účely a obce,
  • spolupracovať so školami, inými mládežníckymi organizáciami podporujúcimi duchovný a kultúrny rast mládeže, so samosprávou a inými subjektami s úmyslom naplniť vyššie uvedené ciele,
  • organizovať a zabezpečovať súťaže, výstavy, výchovno-vzdelávacia, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia,
  • realizovať publikačné a konzultačné aktivity,
  • presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a
  • uskutočňovať iné podporné aktivity.

Článok 3
Členstvo

3.1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

3.2. Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

3.3. Členovia združenia majú právo:
– podieľať sa na činnosti združenia,
– voliť a byť volený do orgánov združenia,
– obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
– byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

3.4. Členovia združenia majú povinnosti:
– dodržiavať stanovy združenia,
– pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
– podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
– platiť členské príspevky,
– ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

3.5. Zánik členstva:
– vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu,
– úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
– zánikom združenia,
– vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
– vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

Článok 4
Orgány združenia