Ciele občianskeho združenia NAŠA OBEC – DEDINA

Cieľom združenia je zvýšiť informovanosť a záujem občanov obcí Vrbov a Tvarožná, ako aj blízkeho okolia o život, kultúrne a športové podujatia v týchto obciach, určené prioritne pre mladých ľudí. Spoluprácou so školami ako aj ďalšími združeniami v týchto obciach podporuje ich vzájomnú kooperáciu a dáva priestor každému ich žiakovi a členovi na sebarealizáciu. Združenie realizuje vydávanie regionálnych novín a iných periodik, kde môže prispievať každý študent, obyvateľ a prípadne aj členovia iných združení v okolitých obciach. Spolupodieľa sa na realizácií kolektívnych a individuálnych aktivitách rozvíjajúcich tvorivé schopnosti detí a mládeže. Cieľom združenia je aj zavedenie v reálnej praxi a živote lokálne platidlo GROŠ medzi členmi združenia ako komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou (aktuálnou menou), ktorú (GROŠ) budú používať členovia združenia medzi sebou ako doplnkovú menu, ekvivalent jednotky a prostriedok na výmenu tovaru a služieb, rozvoj obchodu medzi členmi združenia NAŠA OBEC – DEDINA. GROŠ bude pre členov združenia NAŠA OBEC – DEDINA slúžiť najmä ako prostriedok výmeny, zúčtovacia jednotka a uchovávateľ hodnoty.

Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

  • vydávať periodickú, neperiodickú tlač, literatúru a iné tlačoviny,
  • spoluorganizovať kultúrne, vedomostné, športové a iné aktivity podporujúce rozvoj zručností, tvorivosti, umenia a sebauvedomenia vo vzťahu ku spoločenským problémom, pre členov aj širokú verejnosť,
  • spolupracovať a poskytovať možnosť aktívne sa zapájať do podujatí združenia zdravotne znevýhodnenej mládeži a sociálne slabším deťom a mládeži,
  • organizovať predaj časopisu a inej tlače, darčekových a upomienkových predmetov pre účely združenia, po dohode členov združenia i pre charitatívne účely a obce,
  • spolupracovať so školami, inými mládežníckymi organizáciami podporujúcimi duchovný a kultúrny rast mládeže, so samosprávou a inými subjektami s úmyslom naplniť vyššie uvedené ciele,
  • organizovať a zabezpečovať súťaže, výstavy, výchovno-vzdelávacia, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia,
  • realizovať publikačné a konzultačné aktivity,
  • presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a
  • uskutočňovať iné podporné aktivity.